Консултантски услуги в областта на безопасността на храните:

  • Изработка на идейни проекти за различни типове хранителни обекти – за преустройство или цялостно изграждане и съответствие с действащите нормативни изисквания
  • Разработване /на пълен комплект от документи за различни хранителни обекти
   • ТД (технологични документации)
   • ДХТПП (добри хигиенни, търговски, производствени практики);
   • HACCP ( система за анализ и контрол на критичните точки);
   • ВМП ( вътрешно-мониторингова програма) за микробиологичен контрол;
  • Актуализация на наличната документация – ТД, ДХТПП, HACCP, ВМП
  • Писане/консултации на етикети и изчисляване на хранителни стойности
  • Обучение на персонала по приложение на внедрената СУБХ (система за управление безопасността на храните) – първоначално и периодично;
   • Изнасяне на присъствена лекция – с теоритична и практическа част (в цех, в кухня) и с дискусионна част – с възможност за задаване на въпроси и обсъждане на казуси;
   • Предоставяне за използване на авторски софтуерен продукт – за самообучение на всеки един служител – с преминаване от тема в тема чрез решаване на он-лайн тест. В края на всяко обучение се получава удостоверение за преминато обучение, а преминатите тестове са верификация за ефективността му.
  • Взимане на проби по вътрешно мониторингова програма;
   • Взимане на проби в динамика – за доказване срок на годност
  • Проверки по вътрешен контрол както и годишен вътрешен одит – с цел ранно откриване на пропуски и тяхното елиминиране преди да се превърнат в проблем, както и за поддържане на дисциплината сред персонала.

Други услуги по узаконяване и стартиране дейността на хранителен обект:

  • помощ за регистрация на търговски обект в община – работно време
  • помощ при изкарване на лиценз за търговия с тютюневи изделия
  • помощ за категоризация на заведение за обществено хранене

Предимства на офертата и ключови служители:

  • Управител – Силвия Младенова
   • Академично образование по специалността „здравен инспектор“ – МУ – София;
   • Международен сертификат за „Водещ одитор по ISO 22 000“
   • 20 години опит в областта на безопасността на храните , от които:
    • 11 години като държавен инспектор (ХЕИ, РИОКОЗ, БАБХ)
    • 9 години опит като консултант по HACCP и СУБХ (система за управление и безопасност на храните)
  • Мениджър офис – Даниела Новакова
   • Академично образование – Висш институт по хранителна и вкусова промишленост – инж. Технолог по обществено хранене магистър , удостоверение за „вътрешен одитор по ISO 22 000
   • 20 години опит като технолог и отговорник по HACCP в големи производствени обекти – „Нилана” и „Форнети”

ЦЕНИ :

   • Идеен проект – от 200 лв до 1500 лв – в зависимост от сложността на проекта и обекта;
   • Комплект от необходими документи – БАБХ
   • ТД – по 30 – 50 лв на 1бр
   • ДХТПП – 200 – 500 лв
   • HACCPпо 50 – 100 лв на 1бр
   • ВМП – 30 лв
  • След стратиране дейността на обекта:
   • Взимане на микробиологични проби в изпълнение на утвърдената ВМП – 100 – 120 лв./ на посещение (3/ 5 броя натривки+храна) – според ВМП
    • Следене на графиците на обектите и своевременно подсещане;
  • Проверка по вътрешен контрол/одит90 – 250 лв./ 1 бр. обект (със задължителен писмен доклад за констатации и препопръки)
  • Писане/консултации на етикети и изчисляване на хранителни стойности – по 10 – 20 лв на етикет;
  • Обучение :
   • Присъствена лекция в 3 части – 200 – 400 лв (в зависимост от часовата продължителност);
   • Софтуерен продукт – от 20 до 50 лв на служител;
  • Допълнителни услуги:
   • помощ за регистрация на търговски обект в община – работно време – 50 лв
   • помощ при изкарване на лиценз за търговия с тютюневи изделия – 100 лв
   • помощ за категоризация на заведение за обществено хранене – 80 лв